ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ  ಉದ್ಭವ   ರೌದ್ರನಾಥೆಶ್ವರ  ದೇವಸ್ಥಾನ
ನಡುಬೊಟ್ಟು, ಮಡoತ್ಯಾರು
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ